local-ip.sh/go.sum
2024-07-19 02:38:13 +02:00

62 lines
5.2 KiB
Plaintext

github.com/cenkalti/backoff/v4 v4.2.0 h1:HN5dHm3WBOgndBH6E8V0q2jIYIR3s9yglV8k/+MN3u4=
github.com/cenkalti/backoff/v4 v4.2.0/go.mod h1:Y3VNntkOUPxTVeUxJ/G5vcM//AlwfmyYozVcomhLiZE=
github.com/coreos/go-systemd/v22 v22.5.0/go.mod h1:Y58oyj3AT4RCenI/lSvhwexgC+NSVTIJ3seZv2GcEnc=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1 h1:vj9j/u1bqnvCEfJOwUhtlOARqs3+rkHYY13jYWTU97c=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/go-acme/lego/v4 v4.10.1 h1:MiJvoBXNdmAwEK/SImyhwZ8ZL4IR0jtWDD1wST+N138=
github.com/go-acme/lego/v4 v4.10.1/go.mod h1:EMbf0Jmqwv94nJ5WL9qWnSXIBZnvsS9gNypansHGc6U=
github.com/go-jose/go-jose/v3 v3.0.0 h1:s6rrhirfEP/CGIoc6p+PZAeogN2SxKav6Wp7+dyMWVo=
github.com/go-jose/go-jose/v3 v3.0.0/go.mod h1:RNkWWRld676jZEYoV3+XK8L2ZnNSvIsxFMht0mSX+u8=
github.com/godbus/dbus/v5 v5.0.4/go.mod h1:xhWf0FNVPg57R7Z0UbKHbJfkEywrmjJnf7w5xrFpKfA=
github.com/google/go-cmp v0.5.0 h1:/QaMHBdZ26BB3SSst0Iwl10Epc+xhTquomWX0oZEB6w=
github.com/google/go-cmp v0.5.0/go.mod h1:v8dTdLbMG2kIc/vJvl+f65V22dbkXbowE6jgT/gNBxE=
github.com/mattn/go-colorable v0.1.13 h1:fFA4WZxdEF4tXPZVKMLwD8oUnCTTo08duU7wxecdEvA=
github.com/mattn/go-colorable v0.1.13/go.mod h1:7S9/ev0klgBDR4GtXTXX8a3vIGJpMovkB8vQcUbaXHg=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.16/go.mod h1:kYGgaQfpe5nmfYZH+SKPsOc2e4SrIfOl2e/yFXSvRLM=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.19/go.mod h1:W+V8PltTTMOvKvAeJH7IuucS94S2C6jfK/D7dTCTo3Y=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.20 h1:xfD0iDuEKnDkl03q4limB+vH+GxLEtL/jb4xVJSWWEY=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.20/go.mod h1:W+V8PltTTMOvKvAeJH7IuucS94S2C6jfK/D7dTCTo3Y=
github.com/miekg/dns v1.1.57 h1:Jzi7ApEIzwEPLHWRcafCN9LZSBbqQpxjt/wpgvg7wcM=
github.com/miekg/dns v1.1.57/go.mod h1:uqRjCRUuEAA6qsOiJvDd+CFo/vW+y5WR6SNmHE55hZk=
github.com/pkg/errors v0.9.1/go.mod h1:bwawxfHBFNV+L2hUp1rHADufV3IMtnDRdf1r5NINEl0=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0 h1:4DBwDE0NGyQoBHbLQYPwSUPoCMWR5BEzIk/f1lZbAQM=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
github.com/rs/xid v1.5.0/go.mod h1:trrq9SKmegXys3aeAKXMUTdJsYXVwGY3RLcfgqegfbg=
github.com/rs/zerolog v1.33.0 h1:1cU2KZkvPxNyfgEmhHAz/1A9Bz+llsdYzklWFzgp0r8=
github.com/rs/zerolog v1.33.0/go.mod h1:/7mN4D5sKwJLZQ2b/znpjC3/GQWY/xaDXUM0kKWRHss=
github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
github.com/stretchr/testify v1.6.1/go.mod h1:6Fq8oRcR53rry900zMqJjRRixrwX3KX962/h/Wwjteg=
github.com/stretchr/testify v1.8.1 h1:w7B6lhMri9wdJUVmEZPGGhZzrYTPvgJArz7wNPgYKsk=
github.com/stretchr/testify v1.8.1/go.mod h1:w2LPCIKwWwSfY2zedu0+kehJoqGctiVI29o6fzry7u4=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20190308221718-c2843e01d9a2/go.mod h1:djNgcEr1/C05ACkg1iLfiJU5Ep61QUkGW8qpdssI0+w=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20190911031432-227b76d455e7/go.mod h1:yigFU9vqHzYiE8UmvKecakEJjdnWj3jj499lnFckfCI=
golang.org/x/crypto v0.14.0 h1:wBqGXzWJW6m1XrIKlAH0Hs1JJ7+9KBwnIO8v66Q9cHc=
golang.org/x/crypto v0.14.0/go.mod h1:MVFd36DqK4CsrnJYDkBA3VC4m2GkXAM0PvzMCn4JQf4=
golang.org/x/mod v0.12.0 h1:rmsUpXtvNzj340zd98LZ4KntptpfRHwpFOHG188oHXc=
golang.org/x/mod v0.12.0/go.mod h1:iBbtSCu2XBx23ZKBPSOrRkjjQPZFPuis4dIYUhu/chs=
golang.org/x/net v0.0.0-20190404232315-eb5bcb51f2a3/go.mod h1:t9HGtf8HONx5eT2rtn7q6eTqICYqUVnKs3thJo3Qplg=
golang.org/x/net v0.17.0 h1:pVaXccu2ozPjCXewfr1S7xza/zcXTity9cCdXQYSjIM=
golang.org/x/net v0.17.0/go.mod h1:NxSsAGuq816PNPmqtQdLE42eU2Fs7NoRIZrHJAlaCOE=
golang.org/x/sync v0.4.0 h1:zxkM55ReGkDlKSM+Fu41A+zmbZuaPVbGMzvvdUPznYQ=
golang.org/x/sync v0.4.0/go.mod h1:FU7BRWz2tNW+3quACPkgCx/L+uEAv1htQ0V83Z9Rj+Y=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190215142949-d0b11bdaac8a/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190412213103-97732733099d/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20220811171246-fbc7d0a398ab/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/sys v0.6.0/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/sys v0.12.0/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/sys v0.22.0 h1:RI27ohtqKCnwULzJLqkv897zojh5/DwS/ENaMzUOaWI=
golang.org/x/sys v0.22.0/go.mod h1:/VUhepiaJMQUp4+oa/7Zr1D23ma6VTLIYjOOTFZPUcA=
golang.org/x/text v0.3.0/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=
golang.org/x/text v0.13.0 h1:ablQoSUd0tRdKxZewP80B+BaqeKJuVhuRxj/dkrun3k=
golang.org/x/text v0.13.0/go.mod h1:TvPlkZtksWOMsz7fbANvkp4WM8x/WCo/om8BMLbz+aE=
golang.org/x/tools v0.13.0 h1:Iey4qkscZuv0VvIt8E0neZjtPVQFSc870HQ448QgEmQ=
golang.org/x/tools v0.13.0/go.mod h1:HvlwmtVNQAhOuCjW7xxvovg8wbNq7LwfXh/k7wXUl58=
golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191204190536-9bdfabe68543/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/natefinch/lumberjack.v2 v2.2.1 h1:bBRl1b0OH9s/DuPhuXpNl+VtCaJXFZ5/uEFST95x9zc=
gopkg.in/natefinch/lumberjack.v2 v2.2.1/go.mod h1:YD8tP3GAjkrDg1eZH7EGmyESg/lsYskCTPBJVb9jqSc=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77c/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1 h1:fxVm/GzAzEWqLHuvctI91KS9hhNmmWOoWu0XTYJS7CA=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=